Prípadová štúdia

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva. Chočské vrchy sme zvolili ako prípadovú štúdiu na odprezentovanie niektorých jednoduchých funkcií našej platformy.

Natura2000

Monitorovanie Zdravia lesa

Na monitoring zdravia lesov používame analýzu založenú na výpočtoch viacerých indexov NDVI, EVI, TGI, NDWI, NBRI. Tieto a ďalšie indikátory používame aj na poskytnutie predbežnej detekcie ohrozenia lesa.

True color True color
NDVI NDVI
NDVI color bar
NDVI hodnoty

NDVI

Normalizovaný vegetačný index (NDVI) je číselný indikátor spojený s vegetáciou nasmímanou zo satelitných snímok. Vysoké hodnoty NDVI korešpondujú s oblasťou s hustejšou a zdravšou vegetáciou. Je používaný aj na detekovanie abnormálnych zmien v procese rastu lesa.

Hodnoty NDVI sú definované od -1.0 po 1.0, kde každá hodnota má priradenú vlastnú farbu. Táto farba reprezentuje isté rozmedzie, ktoré hovorí o kvalite lesa. Červená, oranžová a žltá farba indikujú holú pôdu, vodné hladiny či zoschnutú/riedku vegetáciu. Všetky odtiene zelenej signalizujú normálne a husté pokrytie porastami.

AVI

Pokročilý vegetačný index (AVI) je jeden z indikátorov, ktorý skúma charakteristiku chlorofylu obsiahnutého vo vegetácii. Na rozdiel od NDVI, AVI reaguje citlivejšie na kvantitu vegetácie a je schopné zdôrazniť jemné rozdiely v hustote porastov.

Hodnoty AVI sú definované na rozmedzí od -1.0 po 1.0. Listy, ktoré nie sú zelené udávajú hodnoty blízke k nule a sú zobrazené v žltej farbe. Pixel s hodnotou 0.0 poukazuje že na mieste sa nevyskytuje žiadna vegetácia a pixel s hodnotou 1(zelená) indikuje najvyššiu možnú hustotu zeleného lístia. Negatívne hodnoty reprezentujú vodné hladiny a iné plochy bez vegetácie.

True color True color
AVI AVI
AVI color bar
AVI hodnoty

Monitorovanie odlesňovania

Časté a pravidelné dáta zo satelitov nám umožňujú pravidelný monitoring a mapovanie zmien v lesných porastoch a detekovať výrub stromov.

Odlesňovanie

Podľa analýz z Global Forest Change v ukážkovej oblasti bolo detekované odlesnenie v rozsahu 1708 hektárov v rokoch 2000 až 2018. Global Forest Change je iniciatíva Univerzity v Marylande so zámerom monitorovania lesných ekosystémov na celom svete. Ström používa tieto dáta vylepšené a validované pomocou umelej inteligencie a rôznych algoritmov.

True color Natura2000
Deforested areas Deforested areas
True color True color
SAR SAR

SAR

Radar so syntetickou aparatúrou (SAR) poskytuje pravidelné snímkovanie našej planéty za každého počasia, počas dňa aj noci. To znamená že oblaky, či tmavé prostredie týmto senzorom neprekáža. Vďaka porovnávaniu SAR snímkov vyhotovených v rôznych časoch sme schopní detekovať zmeny na našej planéte (ako napríklad odlesňovanie).

Kontaktujte nás

Budete mať cestu okolo? Zastavte sa na šálku kávy, alebo použite kontaktný formulár na akékoľvek otázky a dotazy.